Misjonarze Polacy

Nawet przy ogólnikowym spojrzeniu na historię emigracji polskiej w Brazylii, nie można nie dostrzec polskiego ducho­wieństwa. Przede wszystkim z po­wodu imigrantów polskich zaczęli również przybywać do tego kraju  pol­scy księża i siostry za­konne, aby za­pewnić im nie tylko duchową opieką.
Ks. Wojciech Sojka CM, pisze: „...o pionierach duszpasterstwa polskiego w Brazylii czyta się rzadko i mało, a poza Brazylią chyba nic”. Warto więc poświęcić te strony tym właśnie pionierom i ich następcom, aby Czytelnik polski, a także i brazylijski, mógł zapoznać się z pracą polskich misjonarzy w tym kraju. 
Historia

Początku Polskiej Misji Katolickiej należy się dopatry­wać w nominacji pierwszego jej rektora. W dostępnych doku­mentach (Archiwum księży misjonarzy – CM w Kurytybie, archiwum Prowincji Towarzystwa Chrystusowego w Brazylii) nie napotkałem na oddzielny dokument ustana­wiający Misję. Z dostępnych mi dokumentów wynika, że na wniosek arcybiskupa Józefa Gawliny, opiekuna polskiej emigracji rezydującego w Rzymie, 4 lutego 1953 r. ks. Ludwik Bronny CM, wizytator zgromadzenia księży misjonarzy został mianowany przez Kongregację Konsystorialną misjonarzem emigrantów polskich w Brazylii. 

 Portal Polonicus

Copyright © Zdzislaw Malczewski SChr | Wszystkie prawa zastrzeżone | Todos os direitos reservados